Základom tréningu Okinawa Kobudo podľa sylabov World O-Shu-Kai Federation (WOF) sú:

Hojo Undo

Hojo Undo sú série jednoduchých techník – sekvencií útokov, alebo blokov, pričom techniky sa vykonávajú systematickým pohybom dopredu a dozadu. Tieto cvičenia sú podobné „kihon tréningu“ v Karate, avšak s tým rozdielom, že sa tu nevykonávajú obraty a to hlavne preto, aby nevznikali eventuálne zranenia pri manipulácií s dlhými zbraňami. Sú vytvorené takmer pre všetky zbrane, hlavne pre tie základné a v tréningu začiatočníkov hrajú podstatnú a významnú úlohu.

KATA / KIHON

Kata (na žiackych stupňoch sa volajú Kihon) sú pevne stanovené zostavy pohybov. Niektoré zbrane sa učia len prostredníctvom Kata, pretože na ne neexistuje žiadne Hojo Undo. V Okinawa Kobudo sú Kata originálne a bez žiadnych neskorších modifikácií.

KATA KUMIWAZA

Kata Kumiwaza je pevne zostavená aplikácia Kata / Kihon, ktorá sa vykonáva v trojici, pričom jeden cvičenec stojí v strede a ďalší dvaja na neho útočia. Pohyby Kata / Kihon sú úplne bez zmien, to znamená, že techniky sa zastavujú na tom istom mieste ako Kata / Kihon, čo pomáha správne pochopiť danú Kata / Kihon.

KATA HIJAIDI

Kata sa vykonáva zrkadlovo (symetricky). Táto metóda rozvíja zručnosť techník ako na ľavú, tak aj na pravú stranu.

KATA BUNKAI

Bunkai sú aplikácie pohybov z Kata, pričom každá technika, alebo sekvencia pohybov sa študuje samostatne vo vzťahu k praktickému použitiu v bojovej situácií.

BUNKAI OYO

Pri cvičení Bunkai Oyo platí ten istý princíp ako pri Bunkai, ale s inými možnými aplikáciami a variáciami techník z Kata / Kihon. Táto forma cvičenia je založená na osobnom výskume každého samostatného cvičenca.

KATA OYO

Tento termín označuje voľnú aplikáciu z Kata s tým, že sa dodržujú hlavné myšlienky Kata, ale je možné zmeniť osy pohybov a ak sú techniky symetrické, nie je nutné vykonávať techniky na obidve strany. Aplikácie však musia byť hodnoverné.

KUMITE

Pri niektorých zbraniach sa používa tréningová metóda podobná Sanbon Kumite z Karate, ale s dvoma krokmi. V tomto cvičení nie je nutné, aby cvičili proti sebe dve rovnaké zbrane, napríklad tréning Bo proti Sai. Špeciálnou formou je KUMIBO – aplikácia Hojo Undo s Bo.

Návrat hore